Blog Ciron: Arolwg

November 3, 2009

Mae dros wythnos wedi bod ers yr wyl erbyn hyn, ac mae’r tridiau cyffroes yn May You Live in Interesting Times wedi cael digon o amser i ymdoddi yn fy mhen.

Roedd yn brofiad gwych ac fe wnes i gyfarfod llawer o bobl diddorol tu hwnt. Roedd Alfred yn gymeriad difyr, ac wedi siarad gydag o, rwy’n sylweddoli fod beth mae o’n ei wneud yn Liberia mor bwysig oherwydd ei fod yn rhannu newyddion lleol a rhyngwladol gyda chymaint o bobl fyddai ddim yn derbyn y fath wybodaeth fel arall. Nid rhannu newyddion yn unig mae Alfred, ond mae o hefyd yn agor drysau gwybodaeth i gymaint o bobl eraill.

Mae prosiectau fel y Ghana Thintank hefyd wedi fy ysbrydoli gan ei fod yn newid ein dealltwriaeth ni o wledydd a chenhedlau eraill wrth iddyn nhw ddatrys ein problemau ni, ac roedd gwaith Eddo Stern yn dangos beth mewn celf gan ddefnyddio’r technoleg sydd ar gael i ni heddiw

Roedd y Maker Faire, oedd yn croesawu pobl sy’n creu pethau newydd gyda thechnoleg yn anhygoel. Roedd un dyn yno oedd yn arddangos yr allweddellau mae o wedi ei wneud drwy chwarae gyda’r ‘circut board’ a newid y sain yn gyfan gwbl. Roedd o hefyd yn dangos sut oedd gwneud hynny, a dyna beth sy’n bwysig oherwydd mai dyna ysbryd yr wyl. Rhannu syniadau ac ysbrydoliaeth gyda’n gilydd  fel fod pawb yn mynd oddi yno gyda syniadau newydd a fyddai’n cyfoethogi ein bywydau ni, ac eraill hefyd.

 

 

Advertisements

Blog Ciron: Eddo Stern

October 24, 2009

Mae Eddo Stern yn artist ac yn ddylunydd gemau. Mae ei waith yn croesi realiti a ffantasi ac mae ganndo arddangosfa yma yn Chapter ar hyn o bryd.

Mae’r arddangosfa o’i waith celf yma yn drawiadol ac yn arbrofol iawn. Mae ei ddefnydd o’r we a gemau cyfrifadurol yn ei alluogi i edrych i mewn i ffyrdd newydd o gyfleu naratif a dogfen, technoleg a hanes.

Tydw i ddim eisau dweud gormod am yr arddangosfa, gan fy mod i eisiau annog pawb i fynd i’w weld. Mae’n bwerus iawn ac mae ei ddefnydd o ‘shadow puppets’ ac ysgrifen wedi ei gymryd o fforwm gemau ar y we yn gwneud i ni edrych ar y ddynol ryw mewn ffordd newydd gan ei bod hi mor hawdd i guddio tu ol i ffug enw’r dyddiau hyn.

Blog Ciron: Who wants to be…?

October 24, 2009

Neithiwr fe ges i gyfle i fynd i’r digwyddiad yma sy’n cael ei redeg gan The People Speak sy’n dod a pobl at eu gilydd i drafod, chware a gwneud penderfyniadau. Y syniad tu ol i Who wants to be…? yw ei bod y gynulleidfa’n gosod y cwestiynau, yn eu hateb, yn creu’r rheolau ac yn pledleisio dros y gorau.

Roedd pawb yn y gynulleidfa wedi talu £10 i gymryd rhan, ac o few tair awr roedd rhaid i ni benderfynnu beth i’w wneud gyda’r £1110 oedd wedi cael ei gasglu. Roedd hi’n drafodaeth fywiog iawn ac mae’n amlwg fod yr wyl wedi ysbrydoli llawer ac roedden nhw’n angerddol am roi’r arian i rhai oedd yn ymwneud a’r wyl.

Roedd nifer eisiau rhoi’r arian i Alfred Sirleaf a’i Daily Talk sy’n rhoi newyddion a gwybodaeth i filoedd o drigolion Liberia pob dydd. Fe siaradodd Alfred yn dda am sut y byddai’r arian yn mynd i ddatblygu Daily Talk fel ei fod yn gallu cyrraedd llawer mwy o bobl. Roedd eraill eisiau rhoi’r arian i Maker Faire Africa – sy’n dod a dyfeiswyr Affrica at eu gilydd unwaith y flwyddyn i ddatblygu syniadau ac annog menter yn un o gyfandiroedd tlotaf y byd – oedd hefyd gyda’ cynrhychiolaeth yn yr wyl.

Wrth gwrs, roedd rhai gyda syniadau ychydig yn fwy gwirion. Fe wnes i gynnig gwario’r cyfan ar meccano fel ein bod ni i gyd yn gallu creu rhywbeth gyda’n gilydd (fel anghenfil meccano neu pont meccano dros y Taf). Rhai da eraill oedd betio’r cyfan ar roulette i ddyblu’r arian neu prynu cwch!

Beth wnaeth y digwyddiad yma ddangos oedd fod democratiaeth yn broses llafurus a hir. Ro’n i yno am dair awr, ond dwi ddim yn meddwl y byddai pawb wedi bod yn gytun petaen ni wedi bod yno am dair wythnos. Fe benderfynwyd yn y diwedd i wario’r arian ar wneud rhan o Gaerdydd yn wyrdd am ddiwrnod – “re-turf the streets”. Tydw i ddim yn siwr sut mae hyn yn mynd i weithio ond mae’n debyg y byddaf i’n cael e-bost amdano yn dyfodol agos – fe wna i’n siwr y bydda’ i’n ysgrifennu mwy am y prosiect yma.

Blog Ciron: Ghana Think Tank

October 23, 2009

A hithau’n brynhawn braf yng Nghaerdydd fe es i am dro i’r Amgueddfa Genedlaethol lle roedd criw y Ghana Thinktank wrthi’n gosod eu gwaith. Mae’r prif arddangosfa sydd ganddyn nhw yma ym Mhenarth, a dwi’n gobeithio mynd yno fory, ond maen nhw hefyd yn gosod un llai yma yn y ddinas.

Doeddwn i heb amgyffred beth oedd y prosiect yma yn iawn nes i mi siarad gyda’r criw amdano heddiw. Cyn i’r wyl ddechrau roedd trigolion Penarth a Chaerdydd wedi bod yn e-bostio’r criw gyda phroblemau personnol a chymdeithasol. Maen nhw wedyn yn anfon rhain at ‘thinktanks’ gwahanol ar hyd a lled y byd ar ffurf e-bost. Mae ganddyn nhw ‘thinktanks’ yn Ghana, Iran, El Salvador a Mecsico. Mae’r grwpiau yn y gwledydd hyn yna’n trafod y problemau ac yn cynnig atebion iddyn nhw.  

Mae’r criw’r Gahana Thinktank yna’n mynd ati i gyfleu’r atebion ar ffurf sain a llun gan osod y cyfan mewn rhyw fath o gerflun, fel mae’r llun yma’n ei ddangos.

Gosod y gwaith

Gosod y gwaith

Ond beth sy’n ddiddorol am y prosiect yw’r atebion maen nhw’n ei gael i broblemau gwahanol. Roedd un cwestiwn a dderbyniwyd yn holi pam fod hen bobl mor sych ac yn edrych lawr eu trwynau ar yr ifanc. Yr ateb a gafwyd gan y ‘thinktank’ o Iran oedd – ewch o gwmpas strydoedd Caerdydd yn holi hen bobl am straeon doniol a difyr sydd ganddyn nhw o’u hieuenctid. Syniad da ‘de?!

Mae straeon henoed Caerdydd erbyn hyn yn rhan o’r prosiect yma felly da chi ewch i’w weld, unai tu allan i’r Amgueddfa Genedlaethol, neu yn y Ffotogallery ym Mhenarth.

Blog Ciron: Cyllido Creadigrwydd

October 23, 2009

Newydd fod mewn trafodaeth fywiog iawn fel rhan o’r unConference. Y testun oedd sut all technoleg DIY helpu i gyllido creadigrwydd. Roedd yna gynrychiolaeth o fyd ffilm, celf, cynghorau lleol a mudiadau cyllido gwahanol.

Wrth i’r byd technolegol dyfu o’n cwmpas ni – yn enwedig yn yr hinsawdd ariannol sydd ohonni gyda Cyngor y Celfyddydau yn mynd i dderbyn swm sylweddol yn llai o arian oherwydd y gemau Olympaidd – mae’r ffyrdd yr ydym ni’n ariannu prosiectau creadigol ar hyn o bryd yn llai perthnasol.

Doedd gan neb ateb i’r broblem, ond roedd pawb gyda’ barn a syniadau cryf am beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig dros y deg mlynedd nesa. Beth am ddefnyddio cwmniau arian cyhoeddus i bonito cwmniau preifat a mudiadau creadigol? Oes gwerth i hyn? Beth am geisio gofyn i gymunedau a’r cyhoedd am arian gan roi perchnogaeth iddyn nhw? Mae’r cwstiwn yr un mor agored nawr ag oedd o ar ddechrau’r sesiwn, ond mae’n gwestiwn pwysig i’r celfyddydau yng Nghymru heddiw.

Blog Ciron: unConference

October 23, 2009

Fe wnes i gyrraedd Chapter bore ‘ma heb syniad beth oedd o fy mlaen i, ond mae tua 30 ohonom ni wedi dod i’r unConference.

Y cwestiwn sydd wedi ei ysgrifennu yn fawr ar y wal yw: “Tincro Technolegol, y 10 mlynedd nesaf. Beth yw dyfodol technolegau hunan-fenter ar gyfer arfer a menter?”

Does dim agenda fel y cyfryw ond mae pawb yn ysgrifennu eu cwestiynnau nhw ar y pwnc ac yn amserlennu sesiynnau gwahanol. Ni sy’n penderfynu beth sy’n cael ei drafod a ni hefyd sy’n penderfynnu pa sesiynnau ry’n ni eisiau mynd iddyn nhw.

Mae ambell gwestiwn diddorol wedi cael ei godi, cawn weld sut fydd hi’n mynd yn ystod y dydd.

Fy nghwestiwn i? Beth fydd manteision ac anfanteision technoleg i ieithoedd lleiafrifol fel Cymraeg yn y dyfodol?

Y cwestiwn mawr!

Y cwestiwn mawr!

Blog Ciron: Bwyd Sonique

October 22, 2009

Mewn ystafell fechan ym mhellafion Chapter cefais fy nghyflwyno i Bwyd Sonique. Prosiect dau artist, Simon Proffitt a Karine Décorne, yw Bwyd Sonique, ac mae’r teimlad agos (dim ond pedwar sy’n cael mynychu’r perfformiad ar y tro) yn gwneud i chi deimlo’n rhan o’r digwyddiad.

Wrth eistedd ar glustogau ar y llawr bu’r pedwar ohonom ni’n gwneud defnydd o’n holl synhwyrau wrth i Karine ddechrau coginio tra bod Simon yn recordio’r swn oedd yn cael ei newid mewn cyfrifiadur cyn ei  chwarae i’r gynulleidfa. Roedd y sain oeddem ni’n ei glywed yn gwneud i ni ymlacio a myfyrio tra’n gwylio Karine yn coginio.

Roedd arogl hyfryd y bwyd hefyd yn ychwanegu at y profiad, a daeth pob dim i uchafbwynt wrth i ni dderbyn bowlen bychan o fwyd yr un fel oedd y gerddoriaeth yn distewi.

Dyma’r perfformiad aml-synhwyrol cyntaf i mi ei fod yn rhan ohono ac mi oedd o’n brofiad gwahanol iawn. Roedd agosatrwydd y peth yn gwneud i mi deimlo ychydig yn anghysurus i ddechrau ond buan iawn wnes i ymlacio yn swn y ffrio a’r arogl hyfryd. Difyr iawn.

Blog Ciron: Alfred Sirleaf

October 22, 2009

Wedi i’r glaw glirio am sbel prynhawn ‘ma, fe gefais i gyfle i ymweld a chiosg newyddion Alfred Sirleaf yng nghanol y dre. Mae hi’n edrych yn dda, a does dim dwywaith fod y stondin yn tynnu sylw gyda phobl yn stopio i gael golwg ar y newydd diweddaraf. Mae modd i bawb gyfrannu at y newyddion mae Alfred yn ei roi ar ei giosg drwy neges destun. Os ydych chi eisiau cyfrannu, anfonwch neges gyda’r newyddion i 07504433163.

Dyma ychydig o luniau o’r ciosg ac o Alfred yn brysur wrth ei waith.

Ciosg Newyddion

Ciosg NewyddionAlfred wrth ei waith

Alfred wrth ei waith

Alfred wrth ei waith

Blog Ciron: Alfred a Gweithdy 4iD

October 22, 2009

Fe es i ganol dinas Caerdydd bore ‘ma ar drywydd Alfred y blogiwr analog ond gresyn nad oeddwn yn gallu dod o hyd iddo a’i giosg newyddion yng nghanol y glaw. Ond fe fydd o’n gweithio drwy’r dydd am y tridiau nesa, felly dwi’n siwr y ca’ i gyfle i ymweld ag o eto cyn ddiwedd yr wyl.

Fy nigwyddiad cyntaf yn yr wyl felly oedd Gweithdy 4iD yng Nghanolfan Chapter bore ‘ma. Menter gymharol newydd gan Channel 4 yw 4iD sy’n gobeithio trawsnewid y ffordd mae cyfryngau gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio. Mae’n nhw’n gwneud hyn drwy gefnogi syniadau newydd am wefanau, gemau a rhaglenni ar gyfer ffonau symudol sydd o fudd i’r cyhoedd ac yn creu cymunedau newydd.

Digwyddiad hynod ddifyr, ac roedd hi hefyd yn dangos pa mor bwysig yw’r cyfryngau newydd yma i’r hen gyfryngau hefyd.

Cinio rwan, ac ychydig o bwdin gyda’ Bwyd Sonique prynhawn ‘ma.

Blog Ciron

October 21, 2009

Helo,
Bydd yr wyl yn dechrau fory ac rwy’n edrych ymlaen at benwythnos o syniadau cyffroes ac ysbrydoliaeth newydd. Ond cyn hynny, dwi wedi edrych dros y rhaglen ac ysgrifennu beth rwy’n ei ddisgwyl o rhai pethau. Cawn weld os fydd fy marn i’n newid dros y dyddiau nesa. Un peth sy’n sicr, fe fydd hi’n ddiddorol darganfod mwy am bob un.

Alfred Sirleaf
Bydd gweithio gyda’ Alfred yn ystod yr ŵyl yn brofiad arbennig. Rwy’n edrych ymlaen at weld sut fydd trigolion Caerdydd yn ymateb i’w weithgaredd, ac a fydd pobl yn barod i anfon eu storïau nhw iddo hefyd?

Eddo Stern
Mae’r ffordd mae technoleg yn ysbrydoli creadigrwydd newydd yn fy niddori fi, ac mae gwaith Eddo Stern yn un o’r rheini sydd yn torri tir newydd gyda’i gelf. Fe fydd hi’n brofiad gweld ei waith yn fyw am y tro cyntaf, er nad wy’n siwr beth fydd fy ymateb iddo, fe gewch chi’r hanes i gyd yma.

Gahana Thinktank
Mae un peth yn gyffredin dros y byd – mae gan bawb eu problemau. A fydd y Gahana Thinktank yn llwyddo i ddatrys problemau Cymru? Rwy’n mawr obeithio y bydd ganddyn nhw atebion i mi beth bynnag! Dwi ddim yn siwr sut fydd y prosiect yma’n geithio, ond rwy’n edrych ymlaen i ddarganfod mwy.

Glenn Davidson
Does dim dwywaith fod Google wedi newid y byd ry’n ni’n byw ynddo, ond beth fyddai’n digwydd hebddo? Mae comisiwn Glenn Davidson wedi bod yn edrych ar oblygiadau tyfiant Google ar ein bwydau pob dydd. Bydd hi’n drafodaeth fywiog, ac mae’n fater sy’n ennyn llawer o sylw a barn.

Bwyd Sonique
Mae’r gallu i ryngweithio gyda’r gynulleidfa yn fwyfwy pwysig yn y byd technolegol rydym ni’n rhan ohoni, ac mae’r disgrifiad o’r perfformiad hwn sy’n dweud y bydd y gynulleidfa yn gweld, clywed, arogli, cyffwrdd a blasu’r perfformiad yn swnio’n flasus iawn.

Switchboard
Yn ystod yr ŵyl, fe fydda’ i yn cyfrannu i’r Switchboard wrth fynd o gwmpas fy mhethau. Dwi’n edrych ymlaen at rannu fy mhrofiadau mewn sawl cyfrwng gan gynnwys lluniau, ysgrif a fideo drwy’r sianel ar lein yma sy’n cael ei chreu’n arbennig i’r ŵyl.
The People Speak / Who Wants to Be…?
Mae’n debyg y bydd hwn yn ddigwyddiad hwyliog iawn ac yn arbrawf ar ddychymyg torfol gan roi gweledigaeth i ni o beth sy’n bosib gyda thechnoleg fel mae’n tyfu ar raddfa. Dwi’n siwr y digwyddiad yn ein hysbrydoli ni i gyd.

unConference
Mae’r digwyddiad yma dydd Gwener yn mynd i fod yn hynod ddiddorol. Beth yw dyfodol technoleg DIY yn ymarferol i greadigrwydd ac i fentrau gwahanol. Does gen i ddim syniad…eto.